ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మంచినీటి ఎద్దడికి శాశ్వత పరిష్కారం ‘‘వాటర్ గ్రిడ్’’

ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మంచినీటి కష్టాలకు శాశ్వతంగా చెక్ పెట్టేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వాటర్ గ్రిడ్ ప్రాజెక్ట్ కు రూపకల్పన చేసింది.

Read Full article